en kvinnlig affärsstrateg sitter vid ett svart skrivbord och jobbar med IoT på en ipad

Snabbare beslutsprocesser med IoT

2023.08.30 / Artikel

Digitalisering syftar till att utnyttja IT i högre utsträckning och på så sätt skapa effektivisering. Men det kan vara svårt att förstå hur den här effektiviseringen faktiskt är tänkt att realiseras. Kan högre effektivitet garanteras bara genom att digitalisera mera?

Förändringar på marknaden snabbas upp mer och mer. Det innebär att kedjan från design till färdig produkt ständigt kortas ner samtidigt som kraven ökar på mer kundanpassningar i produkterna. Något som i sin tur kräver mer flexibilitet. Utifrån den bakgrunden krävs agila system och organisationer med kortare beslutsprocesser – och det ställer krav på både människor och teknik.

En nyckel för att lyckas är att bygga decentraliserade och flexibla system. En organisation som på det här sättet lyckas skapa snabba beslutsprocesser kommer ha en högre digital mognad och därmed högre effektivitet.

Inom ramen för Industri 4.0, ett tyskt program som främjar digitalisering inom tillverkningsindustrin, har forskningsinstitutet Acatech utvecklat olika nivåer av digital mognad. Denna modell används för att förklara olika stadier av digital utveckling och hur
organisationer och teknik är sammankopplade.

Acatechs modell har sex olika nivåer:

 1. Datorisering
 2. Konnektivitet
 3. Synbarhet
 4. Transparens
 5. Förutseende
 6. Anpassbarhet

Datorisering

Innebär att digitala system finns, men de är inte sammanlänkade på något sätt. Manuell flyttning av data krävs mellan dessa system. För en organisation som befinner sig på den här mognadsgraden gäller en traditionell struktur med fasta kommunikationskanaler uppifrån och ner.

Konnektivitet

Konnektivitetsnivån innebär att flera system och/eller processer är sammankopplade på ett eller annat sätt. Den digitala kommunikationen bygger mestadels på IP-protokollet. De mest grundläggande systemen är också väl förankrade i företagets affärsmodeller och arbetsprocesser. En organisation på konnektivitetsnivån är mer förändringsbenägen, exempelvis genom ”ständiga förbättringar”, men bygger fortfarande på en traditionell ledarskapsmodell.

Synbarhet

Med synbarhet menas att det finns en synbarhet av företagets processer i en digital kopia, eller “skugga”, som samlas in från olika system och sensorer. Här finns stora utmaningar i att det sällan bara finns en informationskälla. Dessutom kan det vara svårt att veta vem eller vilka som behöver tillgång till vilken data, då det inte sällan framkommer synergieffekter av att kunna se olika delar av organisationen. Förutom datainsamling har organisationer på denna nivå en tydlig plattform för informationsdelning mellan olika delar av organisationen. Det handlar om att bryta upp barriärer.

Referens: Samla in data från batterier och visualisera.

Transparens

Transparens handlar om att förstå orsakssamband.

 • Varför gick maskinen sönder?
 • Varför blev det en försening i leveransen?

För att kunna göra det behövs en utvecklad struktur för att kunna bygga upp kunskap från insamlade data. Metadata behövs för att veta hur datapunkter hänger ihop med verkligheten och för att kunna dra viktiga slutsatser. Program för dataanalys och strukturerade rapporter är viktiga verktyg och för att verkligen förstå ett komplext händelseförlopp behöver också olika expertiser samarbeta. Företag som har för starka vertikala gränsdragningar (som jobbar i så kallade silos) kan aldrig nå transparens.

Referens: Intelligenta kolborstar till rotorer i vindkraftverk

Förutseende

Kunskap om hur data hänger ihop skapar möjlighet att dra slutsatser (transparens) – men med hjälp av rätt verktyg och tillräcklig datamängd går det att komma ett steg längre och spela upp framtida scenarier. Förutse framtiden med olika nivåer av sannolikhet.

Detta kan göras genom att simulera olika processer eller genom maskininlärning. För att dra nytta av denna framsynthet krävs en extremt decentraliserad och agil organisation där individer kan ta snabba beslut och anpassa sig till snabba förändringar.

Referens: AI och maskininlärning samlar data förutser sena ankomster för bussar åt Östgötatrafiken

Anpassbarhet

Den högsta nivån av digital mognad nås när system och organisation anpassar sig baserat på det optimala framtidsscenariot. Det uppnås genom automatisk återkoppling från analysresultaten. För att veta att dessa återkopplingar faktiskt fungerar krävs ytterligare abstraktionsnivåer av mätningar med datainsamling, metadata och analys. Inom organisationen krävs här en god allmän systemförståelse och tillit för att acceptera eventuella förändringar.

Slutsats

Modellen är givetvis mer komplex än vad som beskrivits här – men det är just i förenklingen som styrkan finns. Det går att jämföra olika delar av en organisation för att se om det finns stora skillnader, vilket kan leda till ineffektiv kommunikation. Det ger även en möjlighet att reflektera över om investeringar i teknologi sammanfaller med organisationen.

 • Har vi verkligen fått synbarhet av vår process efter införandet av en IoT-plattform?
 • Litar alla på resultatet från det nya simuleringsverktyget?
 • Är det bristen på en bra kommunikationsplattform som begränsar samarbetet mellan våra agila team?
/

Artikel

Maximera potentialen genom att kombinera IoT och AI

Läs mer
en manlig VD i 50-årsåldern i mörk kostym med mönstrad skorta och markerade glasögon
/

Pressmeddelande

Aspire är här!

Läs mer
/

Artikel

Digitalisering för optimerad energianvändning i fastighetsbranschen

Läs mer

Skriv en rad!

Ingen fråga är för dum och ingen utmaning är för stor. Testa oss, vi älskar utmaningar!